Tofeus Mihály (1624–1684)

A lap korábbi változatát látod, amilyen Lanyi.gabor (vitalap | szerkesztései) 2023. december 11., 12:17-kor történt szerkesztése után volt. (Lanyi.gabor átnevezte a(z) Tofeus Mihály (1624-1684) lapot a következő névre: Tofeus Mihály (1624–1684))
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Tofeus Mihály (Székelyhíd, 1624. szeptember 29. – Gyulafehérvár, 1684. október 23.) református lelkész, udvari prédikátor, erdélyi püspök, teológiai író

Tofeus Mihály a 17. századi ortodox református teológusok sorába tartozott. Püspökként és az erdélyi fejedelem udvari papjaként határozottan képviselte a református egyház érdekeit. A 17. század második felének megpróbáltatásaira reflektáló prédikációs kötete, A’ szent soltárok resolutioja lapjain keverednek a korszak teológiai irányzatai: az ortodoxia, a puritanizmus és a coccejanizmus.

Élete

1624. szeptember 29-én született a partiumi Székelyhídon (ma: Săcuieu, Románia), Székelyhidi Tofeus (azaz: Tófői) Mihály néven. Helyben és Váradon, majd németalföldi (ma: Hollandia) egyetemeken tanult: Franekerben (1646), Utrechtben (1647), Harderwijkben (1648) és Leidenben (1648). A londoni Gresham College-ban is járt (1648k.). Utrechtben Gisbertus Voetiusnál Quaestio historico-theologica de translatione imperii a Graecis ad Francos címmel, Franekerben Johannes Coccejusnál Ad ultima Mosis címmel védett meg egy-egy teológiai értekezést. Leidenben Arnoldus Vinnius vezetésével szerzett teológiai doktori címet a De actuali Dei providentia című értekezésével. Hazatérését követően 1650–1651 folyamán a Váradi Református Kollégiumban tanított. Ebből az időszakból maradt fenn a De perseverantia sanctorum című kétrészes értekezése (az elsőnél Becskeházi István, a másodiknál Székelyhidi István disputált). 1650. szeptember 4-én a tasnádi közzsinaton Szathmári Lázár Miklós szatmári lelkész elnökletével és Csehi András nagybányai rektor társaságában a De gratia vocationis hominum ad salutem témában értekezett. 1651 végétől 1653-ig a Sárospataki Református Kollégiumban tanított másodrektorként, ahol az 1652-ben elhunyt Rákóczi Zsigmond temetésére héber nyelvű gyászverset írt. 1653-tól Bodrogkeresztúron, 1656-tól Bihardiószegen, 1658-tól Szatmáron lelkészkedett. 1665-ben I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem udvari papjának hívta el. 1679. június 4-én megválasztották Erdély püspökének. 1684. október 23-án hunyt el, november 5-én, Gyulafehérvárott Szathmárnémeti Sámuel és Horti István tartott gyászbeszédet fölötte. Tofeus magánkönyvtára az egyik legjelentősebb lelkészi gyűjtemény volt a maga korában. 1654. augusztus 10-én III. Ferdinánd nemesi rangra emelte. Címerén égszínkék pajzsban kiterjesztett szárnyú repülő fekete sas látható, amely bal lábával nyitott könyvet (Bibliát), jobbjában kivont kardot, csőrében babérkoszorút tart. Feleségétől, Kun Évától négy lánya született, akik apjuk rendelése szerint lelkészekhez mentek férjhez, ároni dinasztiákat indítva útnak. Legidősebb lánya, Mária férje Tofeus kedves kollégája és udvari prédikátorságban utóda Nagyari József volt. Krisztinát Váraljai Dániel udvari lelkész, majd szászvárosi pap vette el, Éva férje Nánási Lovász Mihály, az udvarhelyi egyházmegye esperese volt, Zsófiáé pedig Felfalusi József marosvásárhelyi lelkész-esperes.

Szerepe

Tofeus püspökként határozottan képviselte az egyháza érdekeit az Erdélyi Református Egyházkerület vagyonának megóvásában. A Ghilányi-ügyben még a fejedelem nővérével, Apafi Annával is szembeszállt, aki Ghilányi Gergely második feleségeként nem engedte át a hagyatéknak a református egyháznak és a kollégiumoknak rendelt részét. Látva „a hazai nyelvünkön nyomtatott Szentírás nyomorúságos hiányát” Horti István lelkésztársa bíztatására a megszerzett Ghilányi-vagyon egy részéből Tótfalusi Kis Miklóst küldte Németalföldre, támogatva egy új, korábbi fogyatkozásaitól megtisztított Biblia kiadását. Az 1670-es években kezdett formálódni a következő évszázad meghatározó református egyházkormányzati szerve, az erdélyi Főkonzisztórium. Az 1668-tól előbb szórványosan, majd gyakrabban ülésező lelkészi-világi közös gyűlésben a dogmatikai kérdések a lelkészi kar illetékessége alá tartoztak, de a világiakkal közösen alakították ki véleményüket és hoztak ítéletet. Az „igaz hit” védelmében fellépett a teológiai-filozófiai „újítókkal” szemben. Az 1673. évi radnóti zsinaton fellépett a coccejánus (Dézsi Márton, Pataki István) és a karteziánus (Csernátoni Pál) református értelmiségiekkel szemben. 1673-ban a fejedelem a fogarasi udvarba rendelte a megvádolt tanárokat, ahol az ellenük felhozott vádakra egy apológiával válaszoltak. A bírálók a döntést a Radnótra összehívandó közzsinatra halasztották. A június 16-án tartott radnóti zsinatra coccejanizmus vádjával beidézték Hunyadi Pált is. Tofeus és Pósaházi János pataki-gyulafehérvári professzor részvételével a felek között rendezett hitvitával kívántak dönteni a vádlottak bűnösségéről. A lelkészi kar felterjesztette a büntető végzéseket a jelen lévő patrónusoknak, hogy együtt hozzanak ítéletet, ám azok megvédték az általuk támogatott értelmiségieket. Legnagyobb terjedelmű műve, A szent soltárok resolutiója (1683) jól illeszkedik a 17. század második felének megpróbáltatásaira reflektáló erdélyi zsoltárértelmező munkák sorába. Létrejöttét a fejedelmi Apafi-pár támogatta, két íródeákkal (Tiszaújhelyi Istvánnal és Óvári Keszei Jánossal) jegyeztették le Tofeus magyar nyelvű prédikációit, amelyek 1679 májusa és 1682 májusa között hangzottak el az udvarban. A prédikációit prófétai küldetéstudat jellemzi, amelyekben gyakran fejtegetett politikai-társadalmi kérdéseket (pl. a kormányzás helyes rendje, a jobbágyok sanyargatása). A bibliai példázatok mellett kedvelte a történelemből vett exemplumokat. Az egyik utolsó prédikátorunk volt, aki a wittenbergi történelemszemléletet beépítette az igehirdetésébe. Egyetlen nyomtatásban megjelent prédikációskötete mellett számos beszéde maradhatott kéziratban.

Művei

1. Quaestio historico-theologica de translatione imperii a Graecis ad Francos, quam ... sub praesidio D. Gisberti Voetii ... in ... Acad. Ultraj. ... publice ventilandam proponit Michael Tophaeus Szekelyhidino Hungarus, ad diem 24. Decemb., [Utrecht], Johannes van Noortdijck, 1647. – RMK III 1691. Az 1655. évi új kiadása: RMK III 6345 2. Ad ultima Mosis, hoc est sex postrema capita Deuteronomii considerationes..., Franeker, Idzardus Balck, 1650, 1–8. - RMK III nem ismeri. 3. Disputatio theologica inauguralis de actuali Dei providentia, pro gradu doctoratus in S. S. Theologia, publico examini subjicit Michael Tovfaeus, Pannonio-Magyarus, ad diem 20. Julii, Leiden, Bonaventura Elsevir, Abraham Elsevir, 1649. – RMK III 1727 4. Disputatio theologica de perseverantia sanctorum, quam ... sub praesidio Michaelis Tovfaei … publico examini subjicit Stephanus Betskehazi ... ad diem 19. Februarii, Várad, Szenci Kertész Ábrahám, 1650. – RMNy 2355 5. Disputatio theologica de perseverantia sanctorum secunda, quam ... sub praesidio Michaelis Toufaei ... publico examini subjicit Stephanus Szekelyhidi ad diem 26. Maji, Várad, Szenci Kertész Ábrahám, 1650. – RMNy 2356 6. A’ szent soltárok resolutioja, és azoknak az Erdélyi fejedelmi evangelica reformata, udvari szent ecclesiara, lélek és igasság szerint való szabása, lejegyz. Tiszaújhelyi István, Óvári Keszei János, Kolozsvár, Veresegyházi Szentyel Mihály, 1683. – RMK I 1302

Szakirodalom

GYŐRI L. János: Az exemplumok szerepe Tofeus Mihály zsoltármagyarázataiban, in: Uő., Református identitás és magyar irodalom: Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, Budapest, Kálvin, 2015, 99–112. HEREPEI János cikkei. Apáczai és kortársai, szerk. Keserü Bálint, Budapest, Szeged, JATE, 1966 (Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 2), 76–79. KATHONA Géza: Tofeus Mihály kora szellemi áramlataiban: (A zsoltárrezolúciók elemzése), in: Varjas Béla (szerk.): Irodalom és ideológia a 16–17. században, Budapest, Akadémiai K., 1987 (Memoria saeculorum Hungariae, 5), 401–425. KONCZ József: Tofeus Mihály erdélyi ev. ref. püspök élete, Kolozsvár, Ajtai Albert, 1893, 3–12. (Klny. a Protestáns Közlönyből). KŐSZEGHY Péter (főszerk.): Magyar művelődéstörténeti lexikon: Középkor és kora újkor, Bp., Balassi, 2003–2014, XII, 67. KURTA József: Tofeus Mihály (1624–1684), Református Szemle 104(2011/6), 651–658. NAGY Géza: A református egyház története 1608–1715, sajtó alá rend. Kurta József, Máriabesnyő, Gödöllő, Attraktor, 2008 (Historia Incognita, 22), II, 225–227. OLÁH Róbert: Miskolci Csulyak István és Tofeus Mihály könyves műveltsége, Sárospatak, Hernád, 2022, 133–142. https://hernadkiado.hu/wp-content/uploads/2022/08/Miskolci-Csulyak-Istvan-es-Tofeus_Optimizer.pdf Zoványi Jenő: A coccejanismus története: Tanulmány a protestáns theologia történetéből, Bp., Hornyánszky, 1890, 129–135. ZOVÁNYI Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, szerk. Ladányi Sándor, 3. jav. bőv. kiad., Bp., MRE Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1977, 643–644. ZSENGELLÉR József: Egy 17. századi héber vizsga margójára: Pontosítások és héber carmenek Tofeus Mihály váradi könyve alapján (RMK II. 764), Egyháztörténeti Szemle 22: 2 (2021) 5–28. (https://epa.oszk.hu/03300/03307/00070/pdf/EPA03307_egyhaztorteneti_szemle_2021_02_007-030.pdf)

Szerző

Oláh Róbert