Melius Juhász Péter (1532–1572)

A lap korábbi változatát látod, amilyen Lanyi.gabor (vitalap | szerkesztései) 2023. december 11., 12:10-kor történt szerkesztése után volt. (Lanyi.gabor átnevezte a(z) Melius Juhász Péter (1532-1572) lapot a következő névre: Melius Juhász Péter (1532–1572))
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Melius Juhász Péter (Horhi, 1532 - Debrecen, 1572. december 25.) Református lelkész, tiszántúli püspök, egyházi író.

Élete

1556. október 25-től a Wittenbergi Egyetemen tanult, rövid ideig a magyar diáktársaság (Coetus Ungaricus) hatodik seniora (vezetője) volt. A helvét hitelveket állítólag egy Szegedi Kis Istvánnal folytatott vita hatására fogadta el. 1558-tól Debrecenben szolgált Szegedi Gergely mellett. 1561-től a város vezető lelkésze, 1562-től a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke volt.

A 16. század derekán formálódó református egyház egyik jelentős szervezőjeként részt vett a Marosvásárhelyi Hitvallás (1559) és a Debrecen-Egervölgyi Hitvallás (1561/1562) szövegezésében. Az 1567. február 24-27-én megtartott debreceni zsinaton születő két hitvallás (a lelkészek hitvallása magyarul és latinul), valamint egy törvénykönyv (Articuli maiores) szerkesztésében és a Második Helvét Hitvallás elfogadásában is jelentős szerepe lehetett.

Igehirdetései prófétai hevületről tanúskodnak, írásaiban épülő egyháza érdekében kímélet nélkül sújtott oda az ellenfeleinek. Prédikációiban, a bibliafordításaihoz írott jegyzetekben és imádságaiban személyre szabva igyekezett tolmácsolni az Evangélium üzenetét nemre, társadalmi státuszra, állapotra tekintettel. Botta István "Melius Péter ifjúsága" című kötetében tévesen azonosította Somogyi Péter vágsellyei tanítóval.


Munkássága

Rövid élete folyamán számos munkája hagyta el a sajtót, segítségére volt ebben a Huszár Gál vezetésével 1561-ben elindított városi nyomda. Tervezte a teljes magyar nyelvű Biblia kiadását, amelyből számos könyv elkészülhetett, ám nyomtatásban csak néhány jelent meg és azokból is mindössze a Sámuel és a Királyok két-két könyve (1565), a Krónikák könyvei (1565) és Jób könyve (1565) maradt ránk, a többi (pl. az Újszövetség-fordításából) elveszett.

Közel ezer nyomtatott oldalon 168 prédikációja maradt ránk öt kötetben. Prédikációi jelentős részben folyamatos bibliamagyarázatok (Kolosséiakhoz írt levél, A rómaiakhoz írt levél, A jelenések könyve), kisebb részben dogmatikai fejtegetések (Krisztus közbenjárásáról) és ünnepi prédikációk.

Életművének több mint harmadát a hitvitázó munkák teszik ki, amelyeket főként az antitrinitáriusok (szentháromságtagadók) ellen írt. 1566-1569 folyamán Gyulafehérváron, Tordán és Váradon vitázott Dávid Ferenccel és társaival. A külföldi teológusokkal (Heinrich Bullinger, Théodore de Bèze, Josias Simler, Christoph Thretius) levelezés útján fenntartott kapcsolatai segítségére voltak a viták során.

Melius volt az első nyomtatásba megjelent magyar nyelvű imádságoskönyv szerzője, Huszár Gál énekeskönyvének átdolgozója, egy ágendaszerű vázlat kiadója és Kálvin Genfi Kátéjának (1563-1564) első magyar fordítója. Saját katekizmusa is "Calvinus János írása szerint" jelent meg (1562).

Halála után, 1578-ban jelent meg Kolozsvárott, Heltai Gáspárné műhelyében a főként Adam Lonicer nyomán összeállított Herbariuma, az első magyar nyelven kiadott orvosbotanikai mű.

Művei

Nyomtatásban megjelent művei

(Összeállítva Nagy Barna és az RMNy nyomán. A feltételezhetően megjelent műveit lásd zárójelben)

• Az urnac vaczoraiarol valo közönséges keresztyéni vallás... (Marosvásárhelyi Hitvallás, társszerző, 1559, RMNy 155)
• A Szent Pal apastal levelenec, mellyet a colosabelieknec irt, predicacio szerent valo magyarázattya (1561, RMNy 171)
• A Christus közbe iarasarol valo predicacioc (1561, RMNy 169)
• (A szent János evangéliumának prédikáció szerint való magyarázata) (1561/1562, RMNy 170)
• Az Aran Tamas hamis es eretnec tevelgesinec es egyeb soc tevelgéseknec ... meg hamissitási ... (1562, RMNy 181)
• Confessio catholica de praecipuis fidei articulis exhibita... (Egervölgyi Hitvallás, társszerző, 1562, RMNy 176)
• Confessio ecclesiae Debrecinensis de praecipuis articulis... (Debreceni Hitvallás, társszerző, 1562, RMNy 177)
• Catekizmus, az egesz keresztieni tudomannac fondamentoma es sommaia... Calvinus Ianus irassa szerint (1562, RMNy 182)
• [1] A keresztienec nyomorusagokban valo vigaztalásoknak es könyörgeseknek igaz modgya... és könyörgések. [2] Az hitröl es az keresztiensegrwl valo vetekedes... (1562, RMNy 183)
• (Énekeskönyv (társszerkesztő?, 1562-1563, RMNy 178)
• A genevai szent gyülekezetnek catechismusa Calvinus Jánostól (1563, RMNy 192A)
• Magyar praedikatioc (a Római levél magyarázata, 1563, RMNy 194)
• [1] Valogatot praedikatioc. [2] ... A keresztelesnec, Vr vaczoraia osztogatasnac, eskütesnek es egyeb egy hazi rend tartasnac igaz moggya praedicatioc szerint (1563, RMNy 196)
• A lélek könyve (1562-1563, RMNy 184)
• (A zsidók áldozatiról, 1563k., RMNy 195)
• (Ézsaiás könyvének magyarázatos fordítása, 1563, RMNy 191)
• (A halál könyve, 1563, RMNy 193)
• [1] Refutatio confessionis de coena Domini Matthiae Hebler, Dionysii Alesii et his coniunctorum... (Haeblerék úrvacsorai vitairatának cáfolata). [2] Apologia et abstersio ecclesiae Debreciensis... (A lutheránusok 26 vádjának cáfolata, 1564, RMNy 199)
• Az ket Samuel könyueinek es az ket kirali könyveknek az sido nielvnek igassagabol es az igaz es bölcz magiarazók forditasabol igazan valo forditasa magyar nielvre (1565, RMNy 205)
• (Krónikák könyveinek fordítása, 1565k., RMNy 206)
• Szent Iob könyvenek a sido nielvböl es a bölcz magyarazók forditásából igazán valo fordítása magiar nielure (1565, RMNy 213)
• Brevis confessio pastorum ad synodum, Debrecii celebratum 24, 25 et 26 Februa. anno D. 1567 convocatorum (a Debrecenben összegyült lelkészek latin hitvallása, 1567, RMNy 228)
• A debreczembe öszve gyült keresztien praedikatoroknac igaz es szent irás szerint valo vallásoc (1567,RMNy 229)
• Articuli ex verbo Dei et lege naturae compositi... (az ún. Articuli maiores vagy Nagyobb cikkek, 1567, RMNy 226)
• (Újszövetség, ford. Melius Juhász Péter, 1567, RMNy 238)
• Az Szent ianosnac tött ielenesnec igaz es iras szerint valo magyarazasa prédikatioc szerint... (1568, RMNy 259)
• (Antitheses veri et Turcici Christi - antitrinitáriusok ellen készült vitairat, 1568, RMK II 109a?)
• (Propositiones de Jah et Jehovah... - a szentháromságtan védelme 22 tételben, 1568, RMNy 258)
• Disputatio in causa sacrosanctae Trinitatis (beszámoló a gyulafehérvári hitvitáról, 1569, RMNy 265A)
• (Az igaz keresztyénség rövid fundamentoma, 1569, RMNy 266)
• [1] Az egez Szent Irasbol való igaz tudoman... [2] Ez vilag kezdetitül fogva valameni eretnekek voltac... (1570, RMNy 279)
• Igaz Szent Irasbol ki szedettet enek... (1570, RMNy 281). 2. kiad. (1571/1573, RMNy 312)
• (Propositiones verae et consentientes Scripturis Sacris (a csenger–miskolci zsinatok tételei, 1570, RMNy 281)
• [1] Confessio vera ex verbo Dei sumpta et in synodo Czengeriana uno consensu exhibita et declarata (Csengeri Hitvallás). [2] Principia quaedam in theologia et philosophia immota (a simándi hitvita 25 tétele, 1570, RMNy 278)
• (Mi legyen a külümbseg az tevelgö erdeli tudomani közöt, es az igaz evangelium es vallas közöt, 1571, RMNy 301)
• [1] Institutio vera de praecipuis fidei articulis... [2] Propositiones sumtae ex verbo Dei... (unitáriusok ellen készült református vitairat, a második mű a Tordai hitvitára íródott, 1571, RMNy 300)
• Theses contra anathemata et catharmata... (Az unitárius felfogású Somogyi Máté tanai ellen, Gratia et pax... címen is emlegetik, 1571, RMNy 302)
• Herbarium (1578, RMNy 413)

Kéziratban maradt művei

• (Blandratáék eretnekségének cáfolata, 1569)
• (József rabbi és társai káromlásainak cáfolata, 1569)
• (A teljes Szentírás összes bizonyságai a Szentháromságról, 1569)
• zsinati meghívók, felterjesztések, ajánlólevelek (1567–1571)
• Két könyörgés a debreceni tanács jegyzőkönyvében (1570k.)
• Testamentuma (1570–1572k.)

Levelei

• A cseh-morva atyafiakhoz (1565)
• Bullingerhez (1569)
• Melith Györgyhöz és Ferenchez (1569/1570)
• Dudith Andráshoz (1570)
• (Thretius Kristófhoz (1568-1572)

Ajánlott irodalom

• Magyar Művelődéstörténeti Lexikon
• Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, 3. kiad., szerk. Ladányi Sándor, Bp., Magyarországi Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1977.
• Coetus Ungaricus: a wittenbergi magyar diáktársaság, 1555-1613, Bp., Balassi, 2017 (Humanizmus és reformáció, 37).
• A II. Helvét Hitvallás Magyarországon és Méliusz életműve, Bucsay Mihály [et al.], Bp., Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1967 (Studia et Acta Ecclesiastica, 2).
• Szatmári Emília: Méliusz Juhász Péter helye és szerepe a magyarországi reformációban, Sárospataki Füzetek, 2007/1, 71-99.
• Oláh Róbert: Melius Juhász Péter igehirdetése, Sárospataki Füzetek, 2018/4, 109–134.
• Oláh Róbert: Melius Juhász Péter imádságai = Hagyomány, identitás, történelem 2019, szerk. Kiss Réka, Lányi Gábor, Bp., KRE Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye, Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, 2020 (Reformáció öröksége, 3/1–2), I, 139–161.