Újfalvi Anderkó Imre (?-1616?)

A lap korábbi változatát látod, amilyen Csorba.david (vitalap | szerkesztései) 2023. december 10., 00:07-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Újfalvi Anderkó Imre (?-1616?) Református lelkész, esperes, egyházi író.

Élete

A Sárospataki Református Kollégium diákja volt 1576 előttől kezdve, ahonnan 1589-ben Nagybányára ment rektornak. 1591. szeptember 10-én iratkozott be a Wittenbergi Egyetemre. 1593. március 19-től 1595. március 19-ig a magyar coetus (diáktársaság) seniora (vezetője) volt, 1592 augusztusában Magyarországon járt pénzt gyűjteni a coetus javára. 1595. április 22-től Heidelbergben tanult. Peregrinációs albuma nyomán tudjuk, hogy európai körutat téve járt Hollandiában, Angliában, Franciaországban és Svájcban. 1596 elejétől a Debreceni Református Kollégium rektora volt, 1599-től városi lelkész, 1604 februárjától a debreceni egyházmegye esperese. 1607-től Váradon lelkészkedett, bihari esperesnek választották. 1608-tól Hodászi Lukáccsal folytatott vitája elmérgesedett, Hodászi 1610. november 7-n zsinatot hívott össze ellene. Elítélték és megfosztották az állásától és a lelkészségtől. 1612-től világi bíróságon is pert indítottak ellene, Báthory Gábor erdélyi fejedelem közreműködésével fogságba vetették, ahonnan Bethlen Gábor segítségével 1614-ben szabadult. Perének iratai csak töredékesen maradtak ránk, számos, ma már aligha tisztázható részlet van az ügyben.

Munkássága

Szerkesztett gyülekezeti (1602) és halotti énekeskönyvet (1598), amelyek sokáig hatással voltak a reformátusok által kiadott hasonló kiadványokra. Válogatást adott ki Szenci Molnár Albert zsoltáraiból (1608), Naptárt szerkesztett, újra kiadta Szikszai Fabricius Balázs latin-magyar szótárát, pedagógiai programot írt (1597), alkalmi versekkel üdvözölte mások kiadványait.

Művei

• Szikszai Fabricius Balázs: Nomenclatura seu Dictionarivm Latino-Ungaricum, szerk. Újfalvi Imre, Debrecen, 1597, RMNy 802
• Admonitiones de ratione discendi atqve docendi in ultima seu tertia classe (pedagógiai program, tantervi utasítás), Debrecen, [1596–1599?], RMNy 803
• Index psalmorum, hymnorum et canticorum tam Latinorum quam Ungaricorum, Debrecen, [1596–1599?], RMNy 804
• In exequiis defunctorum: Halott temetéskorra való énekek, Debrecen, 1598, RMNy 832 (számos alkalommal újra kiadták)
• Keresztyéni énekek... Debrecen, 1602, RMNy 886 (számos alkalommal újra kiadták)
• Szenci Molnár Albert: Paraphrasis psalmorum Davidis selectiorum metro-rhytmica, Debrecen, 1608, RMNy 970 - Újabb kiad.: RMNy 1527

Ajánlott irodalom

• Magyar Művelődéstörténeti Lexikon
• Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, 3. kiad., szerk. Ladányi Sándor, Bp., Magyarországi Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1977.
• Keserű Bálint: Újfalvi Imre és a magyar késő-reneszánsz = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, VIII(1968), 3-16. p.
• Keserű Bálint: Újfalvi Imre és az európai "késő-humanista ellenzék = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, IX(1969) 3-46.
• Keserű Bálint: Az Újfalvi-per jegyzőkönyve = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, X-XI(1971) 53-58.
• Coetus Ungaricus: a wittenbergi magyar diáktársaság, 1555-1613, Bp., Balassi, 2017 (Humanizmus és reformáció, 37).
• Újfalvi Imre pere és műveltsége: tanulmányok és szövegközlések, szerk. Oláh Róbert, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, 2019 (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai